Programma

Ontvangst en registratie 08:15 uur

Wij verwelkomen u op ATEX & Process Safety 2019

Openingskeynote 09:30 uur

Kennis, kunde en houding. Hoe heeft dat met elkaar te maken?

Iedereen heeft het over het nut van kennisdeling, maar waarom is dat nuttig? Is dat nuttig voor de organisatie waar je in werkt of voor jouw vakmanschap. En wat is dat dan houding, is dat doen wat de structuur voorschrijft of dat wat de realitijd vraagt. Hoe geef men betekenis aan het eigen vakmanschap? Aan de hand van Safety-II zal hier in deze sessie op worden ingaan, waarbij u vooral wordt getriggerd om op een andere wijze naar het eigen werk en het begrip vakmanschap te kijken. Niet vanuit de standaard kaders, maar vanuit net even daarbuiten.

Keynote 10:00 uur

Hoe is Process Safety georganiseerd bij DSM?

Hoe gaat DSM om met Process Safety en explosie veiligheid? DSM is tegenwoordig niet meer het Mijn-bedrijf en het petrochemische bedrijf dat het ooit was. Heden ten dage staat DSM bovenaan in de global sustainability lijstjes en zet DSM zich actief in op het verbeteren van oa CO2 footprint en bijdragen aan klimaatverbetering onder de kreet: “People, Planet, Profit”. Tijdens deze presentatie geven we een kijkje in de keuken en visie van DSM op Process Safety.

Ochtendpauze 10:45 uur

Ochtendpauze met 1-op-1 gesprekken

Break-outsessie A 11:30 uur

ATEX valkuilen

Als adviesbureau in explosieveiligheid hanteert ISMA uiteraard de ATEX richtlijnen als leidraad. Maar om een voldoende veiligheidsniveau te halen is zeker ook voldoende kennis, kunde en een juiste houding nodig. Bij een gebrek aan één van deze kunnen, ondanks het volgen van de ATEX voorschriften, gevaarlijke of eigenaardige situaties ontstaan. In deze lezing zal ISMA enkele typische ATEX valkuilen aankaarten.

Break-outsessie B 11:30 uur

Een andere kijk op flame arrestors en Ex d

Sinds jaar en dag worden flame arrestors gebruikt om de gevolgen van een verbranding te beperken. In deze presentatie gaan we in op de theorie achter de flame arrestor in Ex d, de voor en tegens van deze technologie, enkele applicaties en best practices. Vanwege allerlei relevante redenen vermijdt u het liefst het gebruik van Ex d technologie in Ex omgevingen, maar sinds kort is er een andere manier om naar Ex d te kijken die uw mening kan doen veranderen.

Break-outsessie C 11:30 uur

Het beoordelen van ventilatiecondities

Adequate ventilatie kan ervoor zorgen dat een explosieve atmosfeer niet kan ontstaan. Toch blijkt uit de praktijk dat de ventilatieomstandigheden vaak te rooskleurig worden ingeschat, met als gevolg een onderschatting van bepaalde risico’s. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wordt in deze sessie ingegaan op de relatie tussen ventilatie en zone-indeling. Aspecten die hierbij aan bod komen zijn de beschikbaarheid, de capaciteit en de effectiviteit van ventilatie.

Break-outsessie D 11:30 uur

Update van de meest recente normontwikkelingen IECEx 05 en IECEx 03

In deze sessie krijgt u een update over nieuwe internationale ontwikkelingen vanuit de IECEx05 NL Committee en meerdere internationale werkgroepen binnen IEC en IECEx. In de weken direct voorafgaande aan het congres zijn er diverse beslissingen genomen die voor u van belang kunnen zijn:

  • Stand van zaken vanuit de internationale werkgroep die bezig is met de ontwikkeling van de IEC 60079-44, de nieuwe standaard rondom persoonlijke competentie
  • Indeling van de modules die ontwikkeld zijn binnen IECEx05. Er is een voorstel vanuit Nederland verstuurd om wat wijzigingen door te voeren
  • Is de weg naar een persoonscertificaat (CoPC) de enige route ? Of zijn er alternatieven die ook binnen IECEx 05 mogelijk zijn.

In 25 minuten bent u volledig op de hoogte.

Break-outsessie E 11:30 uur

Wanneer vormt een stoflaag een ATEX-risico?

Door schoon huishouden dienen de stoflagen buiten de apparatuur op een acceptabel niveau te worden gehouden om ATEX-risico’s te beheersen. In de NPR7910-2 staat vermeldt ‘dat gevaar aanwezig is als men zijn voetstappen op de vloer kan zien’ omdat ‘een stoflaagdikte van 0,1 mm reeds voldoende is om een explosief stofluchtmengsel te creëren’. Voor vloeren en andere grote oppervlakken is dit duidelijk, maar zijn de beheersmaatregelen (binnen 8 uur schoonmaken) werkbaar en voldoende betrouwbaar? En hoe zit het bijvoorbeeld met de aanwezigheid van stof in kabelgoten, op constructiedelen van gebouwen etc.? Hoe moeten we omgaan met incidenten waardoor stoflagen kunnen ontstaan? Is daar ook een zoneklassificatie van toepassing? In deze sessie zal ingaan worden op de verschillende gevaren van stoflagen en de bijbehorende risico’s. Met name de praktische toepassing van de verschillende methodes om de risico’s van stofexplosies te beheersen zullen in een interactie met de deelnemers verder uitgewerkt worden.

Break-outsessie F 12:00 uur

Bouwen en onderhouden van een procesveiligheidsmanagementsysteem voor een niet typisch chemische industrie

Een coherent procesveiligheidsmanagementsysteem, dat rekening houdt met de typische eigenschappen van de industriële activiteiten van een onderneming, is een voorwaarde voor elk bedrijf dat streeft naar 0 ongevallen.  Ook voor de bedrijven die niet werkzaam zijn in de zuiver continue procesindustrie of olie- en gasnijverheid.  In 2014, startte Umicore, een Belgische multinational met een 70-tal industriële vestigingen wereldwijd, daarom een project om procesveiligheid op een hoger niveau te brengen. Via standaarden, guidance notes-bewustwordingstrajecten, het opbouwen van communities, training, implementatietrajecten en de ontwikkeling van eigen tools slaagde de onderneming erin om in een periode van 3 jaar een systeem te ontwikkelen en uit te rollen door een erg gestructureerde aanpak.  De presentatie geeft een overzicht van de ontwikkelde projectaanpak, de activiteiten, de huidige status en de ervaringen.  Ook de eigen ontwikkelde documentatietool voor de gevaren- en risicoanalyse zal worden getoond.

Break-outsessie G 12:00 uur

Information, please!

Goede beheersing van explosieve atmosferen valt en staat bij een goede communicatie tussen de fabrikant van apparatuur die in die omgeving wordt toegepast en de toepasser - veelal de werkgever. Een veelgehoorde klacht over de 'nieuwe' ATEX-richtlijn - 2014/34/EU - dat deze fabrikanten, distributeurs en importeurs verplicht om veel meer informatie te geven. Is dat een terechte klacht? Waarin verschilt de informatieplicht in essentie ten opzichte van de 'oude' richtlijn? En is de informatieplicht - los van dat het misschien veel werk is - in juridische zin nadelig voor de fabrikant? 

In deze sessie zal ingegaan worden op wat een koper van apparatuur voor in een explosieve atmosfeer mag verwachten van een fabrikant. En wat de fabrikant daarvoor in juridische optiek voor terugkrijgt. Er is volop ruimte om uw eigen ideeën te delen en vragen te stellen.

Break-outsessie H 12:00 uur

Opschalen in veiligheid: van start-up naar commerciële schaal

ChainCraft is een jong biotechnologiebedrijf (spin-off van Wageningen Universiteit) en ontwikkelt mengcultuurfermentatie technologieën om duurzame biobased chemicaliën te produceren voor o.a. de diervoeding- en chemische industrie. De grondstoffen hiervoor zijn reststromen die ontstaan in bijvoorbeeld de agro-, food- en feed sector. Het bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid van laboratorium naar pilot-schaal en bevindt zich nu op commerciële demonstratieschaal. ChainCraft heeft een fabriek van €7 mln gerealiseerd in de haven van Amsterdam waarmee meer dan 1000 ton product per jaar gemaakt gaat worden. Uiteindelijke doel is door te groeien naar volledige commerciële schaal. Door deze groei heeft de organisatie te maken gekregen met nieuwe veiligheidsvraagstukken: opslag en verwerking van biogas, waterstof, H­2S, ethanol, stofexplosiegevaar, etc. In deze sessie neemt Process Engineer Maurice Oltheten (sinds zijn studie al betrokken bij de ontwikkeling) ons mee in het unieke opschalingsproces.

Lunchpauze 12:45 uur

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken

Break-outsessie I 14:00 uur

Explosieveiligheid, normen en wetgeving: Wat kan ík daar aan doen?

“Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country,”. Dit zijn de bekende woorden van John F. Kennedy, waarin hij Amerikanen oproept om actief deel te nemen in de maatschappij. Ook u kunt actief deelnemen aan het maken van afspraken in de 'normalisatie-maatschappij explosieveiligheid'. Dit kan door deel te nemen aan de normcommissie 'Explosieveiligheid'. Onder deze normcommissie vallen diverse werkgroepen en subcommissies, waaronder elektrisch materieel, niet-elektrisch materieel, zonering en het platform ATEX 153. Rianne Boek en Jeannette Leenders, beide consultant bij NEN, zullen toelichten welke rol u hierin kunt spelen en welke voordelen dit biedt. Tevens lichten zij de relatie toe tussen de normcommissie explosieveiligheid, geharmoniseerde normen, het Warenwetbesluit explosieveilig materieel en ATEX 114 en 153.

Break-outsessie J 14:00

NTA914 voor het gebruik van niet-ATEX apparatuur in de zone

In gebieden met explosiegevaar mag alleen apparatuur aanwezig zijn en worden gebruikt waarvan het bekend is dat deze apparatuur geen ontstekingsbron kan zijn. Een speciale werkgroep van het NEN Platform ATEX153 probeert, binnen het kader van de toepasselijke Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving, duidelijkheid te bieden met betrekking tot het tijdelijk toepassen van niet-ATEX apparatuur, om daarmee zoveel mogelijk discussies met betrekking tot “redelijkheid” en “mogelijkheid” te vermijden.

Break-outsessie K 14:00 uur

Inspectie van mechanisch materieel met ontstekingsbronnen in gevarenzones

Een explosieveiligheidsdocument als uitgangspunt voor een veilige werkomgeving. Wellicht heeft u of uw organisatie een explosieveiligheidsdocument maar is deze volledig en up to date? Met het EVD als uitgangspunt volgt de inspectie van Explosieveilig uitgevoerd materieel, niet alleen van het E&I materieel maar ook de mechanische rotating equipment.

In deze break out sessie laten we zien hoe juist de inspectie van mechanical equipment tot stand komt.

Break-outsessie L 14:00 uur

SIL: Functional Safety - feit of fictie

Deze interactieve presentatie zal zich concentreren op de feiten en mythes rondom de implementatie van functionele veiligheid in een process plant. De nadruk ligt op de specifieke gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de SIL normering (Safety Integrity Level).  Ook het aanleggen van intrinsiek veilige loops en de hiervoor te gebruiken componenten komen aan bod. De misvattingen met betrekking tot de normering worden besproken om het publiek voldoende bagage mee te geven om veilige, oplossingen te implementeren conform de standaard.

Let op: deze sessie is in het Engels

Break-outsessie N 14:30 uur

Hoe de inspectie SZW denkt over niet-explosieveilige apparatuur in ATEX gevarenzones

Tijdens inspecties zien de inspecteurs dat in gevarenzones - gebieden waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen -  steeds vaker gebruik wordt gemaakt van apparatuur die niet geschikt is voor gebruik in die zone. Het lijkt er ook op dat men verder afglijdt van geldende wet- en regelgeving met betrekking tot explosieve atmosferen.

Bij diverse bedrijven is vastgesteld dat met een algemene werkvergunning en een persoonlijke LEL-meter op de gehele inrichting werkzaamheden met niet-explosieveilige apparatuur mogen worden uitgevoerd. 

Het bedrijfsleven vraagt om meer duidelijkheid in het beleid van ISZW met betrekking tot het gebruik van arbeidsmiddelen in gevarenzones. De bedrijven geven aan dat het niet onder alle omstandigheden mogelijk is om in gevarenzones explosieveilige apparatuur te gebruiken. Het stilleggen en vrijmaken van brandbare stoffen van een complex productieproces is bovendien vaak economisch niet haalbaar. 

De inspectie heeft een helder standpunt ingenomen met betrekking tot deze situatie en zal dat standpunt in deze voordracht toelichten.

Break-outsessie O 14:30 uur

De (on)mogelijkheden van een ATEX-verbeterprogramma

Stel je voor. Na allerlei projecten en adviezen van consultants van verschillende bureaus is het explosieveiligheidsdocument toe aan de volgende grote revisie. Een interne specialist wordt aangesteld en opgeleid en samen met (alweer) een consultant houdt hij de situatie tegen het licht. De resultaten blijken schokkend: waar voorheen de explosierisico’s eenvoudig werden “weggeschreven”, blijkt nu een groot aantal non-conformities boven tafel te komen, waaronder:

  • niet-gevaarlijk gebieden blijken plotseling ATEX-zones te zijn;
  • apparatuur in die zones zijn niet of niet voldoende ATEX-uitgevoerd;
  • ATEX-apparatuur is nooit onderworpen aan een afnamekeuring en niet correct onderhouden / geïnspecteerd;
  • monteurs en gebruikers zijn niet getraind. 

De conclusie: Hoewel er direct een verbeterprogramma wordt opgestart, is het onduidelijk hoe groot de risico’s nu daadwerkelijk zijn en in hoeverre de fabrieken gewoon door kunnen draaien totdat de noodzakelijke investeringen zijn gedaan. En die investeringen kosten tijd, vaak veel tijd. De vraag is dan: hoe kom je als bedrijf tot een verantwoorde aanpak en een tijdslijn die recht doen aan de feitelijke risico’s? Chris Schiepers, Process Safety Specialist van Teva in Haarlem, deelt graag zijn ervaringen middels een interactieve sessie over wat nu daadwerkelijk moet, kan of kan wachten.

Middagpauze 15:15 uur

Middagpauze met 1-op-1 gesprekken

Afsluitende keynote 16:00 uur

Brandhaarden en andere licht ontvlambare situaties

In een boeiende presentatie, met tekst en beeld, sluit Teun Voeten de 11e editie van het ATEX & Process Safety congres af.  Hij neemt ons mee naar de frontlinies van de brandhaarden van onze wereld en geeft hij een unieke kijk achter de actualiteit. Tijdens zijn werk als oorlogsfotograaf werd hij in Bosnië door een sluipschutter in zijn been geschoten, Colombiaanse guerrilla’s zette hem een revolver op zijn hoofd en overleefde in Sierra Leone een schijnexecutie van gedrogeerde kindsoldaten. Dichter bij huis; in Calais werd hij overvallen door met messen gewapenden migranten. Teun heeft verslag gedaan van zo’n beetje alle conflict ter wereld. Hij weet praktijkervaring uit de loopgraven te combineren met een intellectuele en academische achtergrond en een visie op de huidige sociaal-politieke ontwikkelingen – en hoe vreemd het ook mag klinken – een flinke dosis relativeringsvermogen en humor.

Netwerkborrel 17:00 uur

Netwerkborrel op het netwerkplein